Podívejte se i na naše domovské stránky www.applaus.cz

POŽADAVKY PRO ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

POŽADAVKY PRO ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY MODERÁTOR STANDARD, KURZU MODERÁTOR FULL  A AKREDITOVANÉHO KURZU MODERÁTOR/MODERÁTORKA

(KURZY MODERÁTOR BASIC A MODERÁTOR MEDIUM  ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY NEMAJÍ)

Ke zkouškám jste připuštěni v okamžiku splnění těchto požadavků:

- Minimálně  10 odvysílaných  audio nebo audiovideo reportáží - MODERÁTOR STANDARD A MODERÁTOR FULL – Započítávají se pouze reportáže dodané v termínech WORK FLOW

- Minimálně  5 odvysílaných  audio nebo audiovideo reportáží - akreditovaný kurz MODERÁTOR / MODERÁTORKA  – Započítávají se pouze reportáže dodané v termínech WORK FLOW

- Odvysílání MINIMÁLNĚ jednoho dílu pořadu APPLAUS TLESKÁ

- Docházka minimálně 80%

- Dodání seminární práce na 1 - 2 A4 na téma rozbor verbálního nebo nonverbálního projevu některého veřejně vystupujícího moderátora - hlaste se o něj cca 3. týden kurzu.

Ve verbální části se hodnotí: Hlas, dodržování ortoepické normy, artikulace, rytmus řeči, obsah sdělení a emoční podkresy mluvního projevu. V nonverbální části - je-li součástí zadání se hodnotí: Mimika, gestika, soulad nonverbálního projevu s obsahem sdělení. Seminární práci musíte odevzdat v tištěné nebo elektronické formě nejpozději tři dny před konáním závěrečné zkoušky.

 

 

Po splnění požadavků se ke zkouškám hlásíte sami NA PŘEDEPSANÉM FORMULÁŘI na termín nejpozději do 3 kalendářních dnů po uplynutí závěrečného termínu vašeho kurzu

 

SAMOTNÉ ZKOUŠKY SE POTOM SKLÁDAJÍ Z

Testu - nutno minimálně 80%

Praktických zkoušek -  příprava a odvysílání zpravodajské relace - příprava 45 minut

                                   60 minut moderování

                                   Reportážního stand upu na kameru na zadané téma - příprava 15 minut

 

Test znalostí z oboru ( úspěšnost min. 80%) :

Kurzy Moderátor Full a Moderátor Full - Advanced

60 min - Rozsah 30 otázek

Ortoepická norma/ 10 otázek, Práce se zdroji a pravidla tvorby zpráv a reportáže / 15 otázek, Volná moderace/ 5 otázek.

Ostatní kurzy

30 min - Rozsah cca 20 otázek

Ortoepická norma/ 10 otázek, Práce se zdroji a pravidla tvorby zpráv a reportáže / 5 otázek, Volná moderace/ 5 otázek.

 

Obhajoba seminární práce na vybrané téma z verbálního nebo nonverbálního projevu – rozsah 1A4 - Témata: rozbor verbálního a nonverbálního projevu některého veřejně vystupujícího moderátora - 30 minut

Účastník zkoušky podrobně vysvětlí závěry, ke kterým ve své seminární práci dospěl. Může dostat doplňující otázky a hodnotí se procentuálně jednotlivé části seminární práce zvlášť. Hlas, dodržování ortoepické normy, artikulaci, rytmus řeči, obsah sdělení a emoční podkresy mluvního projevu  ve verbální části a mimiku, gestiku a soulad nonverbálního projevu s obsahem sdělení v části nonverbální. Účastník uspěl v případě dosažení průměrného výsledku minimálně 80% z hodnocených parametrů celé seminární práce.

 

Závěrečné praktické zkoušky z oboru – příprava a prezentace zpráv, volná moderace pro zadanou cílovou skupinu - 2 hod. 

Komise procentuálně hodnotí tyto parametry:

Skladbu a řazení zpráv

Zpracování zpráv

Přednes zpráv

Obsah jednotlivých vstupů volné moderace

Volba formy volné moderace

Dodržování správných verbálních výrazových prostředků volné moderace

Orientační penalizace za každou odchylku nebo chybu při moderování: 

Kurzy Moderátor Full a Moderátor Full - Advanced

-4%

Ostatní kurzy

-1%

Účastník praktické zkoušky uspěl v případě, že procentuální průměr všech hodnocených parametrů bude minimálně 80 %

 

Účast na kurzu musí být min. 80%.

Hodnocení úspěšnosti závěrečné zkoušky :

Test: min. 80 %

Seminární práce - min. 80%

praktická zkouška v rádiu - min. 80%